ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

      ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ 222/2560 สั่ง ณ วันที 5 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา ขอบเขตรายวิชา ระยะเวลาของแต่ละรายวิชาเพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมมีความทันสมัย โดยเน้นสาระสำคัญและรายวิชาที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวกับหน้าที่ตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อไป จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต. อาคารกองบัญชาการ รร.นรต.ชั้น 3


โครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน"

 ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน"

เอกสารประกอบการสัมมนา
การศึกษาไทย 4.0  โดย ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
active leaning       โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล