การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ รร.นรต.

       8 ก.พ.61 เวลา 13.30 ผบช.รร.นรต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ รร.นรต. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ตามคำสั่ง รร.นรต.ที่ 700/2560 ลง 27 ธ.ค.60 และคำสั่ง รร.นรต.ที่ 48/2561 ลง 31 ม.ค.61

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รร.นรต.

       7 ก.พ.61 เวลา 13.30 ผบช.รร.นรต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รร.นรต. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ตามคำสั่ง รร.นรต.ที่ 107/2560 ลง 27 ธ.ค.60 และคำสั่ง รร.นรต.ที่ 47/2561 ลง 31 ม.ค.6

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (รป.บ.(ตร.)) กลุ่มที่ 4-5


                   วันอังคารที่ 23 ม.ค.61 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. เข้าร่วมเป็นประธานโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.00 - 12.30 กลุ่มที่ 4 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจ อาทิ อัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝ่ายปกครอง ทหาร คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือ กต.ตร. พ่อแม่สมมติของนักเรียนนายร้อยตำรวจและสื่อมวลชน

เวลา 13.30 - 16.30 กลุ่มที่ 5 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณาจารย์ ครูฝึก นายตำรวจปกครอง ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน บก.ปค. และสำนักประกันคุณภาพการศึกาา รร.นรต.

บทความจากหนังสือพิมพ์มติชน

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (รป.บ.(ตร.)) กลุ่มที่ 2-3

         

        วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค.61 พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ. ประธานการประชุมโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 กลุ่มที่ 2 - 3  ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 09.00 - 12.30 กลุ่มที่ 2 ข้าราชการตำรวจระดับรองสว.-สว. ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต.
เวลา 13.30 - 16.30 กลุ่มที่ 3 ข้าราชการตำรวจระดับสว.-รอง ผกก. ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน และงานจราจรในสถานีตำรวจและผู้บริหารที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต.