เดินทางปรึกษาหารือขอคำชี้แนะการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)          ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒ ผกก.พศ.ศบศ. พร้อมข้าราชการในสังกัด พศ.ศบศ. จำนวน ๕ นาย ได้เดินทางปรึกษาหารือขอคำชี้แนะการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ณ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะนำผลการปรึกษาหารือไปปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


         วันที่ ๒๓ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.สมชาย  พัชรอินโต ผบช.รร.นรต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โดยมี ผบก.อก  ปค. ศฝต. ศบศ. คณบดี ตศ. สค. นว. ประธานสภาคณาจารย์ และ รอง ผบก.สปศ.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒


เมื่อวันพฤหัสบดีที ๑๘ เม.ย.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ศ.ดร.ผไทชิต เอกจริยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต.  การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


           เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต อภิชัย  ศรีโสภิต รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต.การประชุมการสรรหาบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรปี 2562            วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๒ พ.ต.อ.วิกรานต์ รามโกมุท, พ.ต.ท.หญิง นิยดา, พ.ต.ท.อภินันทน์ฯ และ พ.ต.ต.หญิง ศศิกาญจณ์ฯ เข้าร่วมประชุมการสรรหาบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรปี 2562 ณ ห้องประชุม กส. บช.ศ. เวลา09.00 น.