การประชุมพิจารณาข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รร.นรต.


       วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ.  เจ้าหน้าที่ พศ. และ สรส. ร่วมประชุมพิจารณาข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รร.นรต.  ณ ห้องประชุม ศบศ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ พศ.ศบศ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคารประสารราชกิจ รร.นรต.

เอกสารประกอบการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร" ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.๒๕๖๑

เอกสารทั้งหมด
------------------------------
เอกสารแจก
1-การทวนสอบผลสัมฤทธิ์28-29พย61โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2-รวมแบบทวนสอบ
3-แบบประเมิน-มคอ3-6-เอกสารหมายเลข3
4-ตัวอย่างเครื่องมือทวนสอบ 6 Domain ทส02
5-แบบทส02 วิชาเคมีวิเคราะห์

แบบสร้างมคอ3-5
6-แบบสร้างมคอ3-5-โรงเรีนนายร้อยตำรวจ

เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม
01-มคอ-3-การวิจัยดำเนินงาน
01-มคอ.5-วัสดุในงานอุตสาหกรรม
02-ข้อมูลผลการเรียนรู้จาก-Curriculum-mapping
03-การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา-หมวด-4
04-การจัดทำแผนการประเมินและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
05-แบบฟอร์มทวนสอบ

สไลด์บรรยาย
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ประวัติวิทยากร

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- มคอ.1
- มคอ.2 (หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๖)
------------------------------


การประชุมกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๑


       เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ได้มีการประชุมกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๑ โดยมีวาระการประชุม ๒ วาระ คือ
๑. การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย (คณะตำรวจศาสตร์-นำกลับไปแก้ไขและนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง)

๒. การโอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานตำรวจ (คณะนิติวิทยาศาสตร์-นำเข้าที่ประชุมสภาการศึกษาต่อไป)