การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      11.มิ.ย.61 10.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย  ผบช.รร.นรต. และ ข้าราชการตำรวจ ศบศ. ร่วมประชุม ตร. โดยการประชุมไกลผ่านจอภาพ vdo conference เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2561 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รร.นรต. พ.ศ.2561       วันที่ 31 พ.ค.61 เวลา 8.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผบช.รร.นรต. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2561 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รร.นรต. พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมประสารราชกิจและวงษ์สุวรรณ รร.นรต.

เตรียมความพร้อม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พศ.2561 และหลักสูตร น.บ. รร.นรต. พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ. พร้อม เจ้าหน้าที่ พศ.ศบศ. ดำเนินการจัดสถานที่เตรียมความพร้อม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พศ.2561 และหลักสูตร น.บ. รร.นรต. พ.ศ.2561 วันที่ 31 พ.ค.61
ณ ห้องประชุมอาคารประสารราชกิจ

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

     


        วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์  วรรณภักตร์  รอง ผบช.รร.นรต.เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ โดยมีหัวหน้าหน่วยจาก ปค., ศฝต. , สปศ., สรส. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ประจำปีการศึกษา 2561       วันพุธที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พงษ์พันธ์  วรรณภักตร์  รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต. โดยมีข้าราชการตำรวจหน่วยงาน สปศ.รร.นรต.เข้าร่วมประชุมในครั้งด้วย