ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๙


สอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๕๑๓๓ ชั้น ๓ อาคารวิชาการ ๕๑ รร.นรต.

--------------------------------

* ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อดำเนินการตรวจพิิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการปฎิบัติในการสอบคัดเลือก
* หากมาหลังเวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

      ตามคำสั่ง รร.นรต. ที่ 222/2560 สั่ง ณ วันที 5 เมษายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชา ขอบเขตรายวิชา ระยะเวลาของแต่ละรายวิชาเพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมมีความทันสมัย โดยเน้นสาระสำคัญและรายวิชาที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวกับหน้าที่ตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อไป จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.รร.นรต. อาคารกองบัญชาการ รร.นรต.ชั้น 3